Aviso Legal

Información xeral

Este aviso legal e información (en adiante, o ” Aviso legal “) regula o uso do servizo do sitio web en Internet “www.castelo.gal” (en adiante, “a web”).

En cumprimento do disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, informámoslle que o propietario desta páxina web é Castelo Administración y Asesoría SL, con CIF B15552276 e domicilio social en R / Cantón Pequeno 13 4º B 15003 – A Coruña.

Usuarios 

O acceso e / ou uso da web atribúe a quen a realiza, a condición de usuario, aceptando plenamente a partir dese momento estas Condicións Xerais así como as Condicións Particulares que, no seu caso, complementan, modifican ou substitúen as Condicións Xerais en relación con determinados servizos e contidos na web. Polo tanto, antes de utilizar os servizos ofrecidos na web, o usuario tamén debe ler atentamente as correspondentes Condicións Particulares.

Do mesmo xeito, o uso da web tamén está suxeito a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións que se denuncian ao usuario na medida en que substitúan, completan e / ou modifican o presente Aviso Legal.

Castelo Administración pode modificar estas Condicións Xerais ou as Condicións Particulares que se aplican a un Servizo ou contido en calquera momento, que serán publicadas na web a través do aviso correspondente. As modificacións non se aplicarán con carácter retroactivo e entrarán en vigor a partir da data da súa publicación. Se non acepta as condicións modificadas dun servizo, debe deixar de usalo. Recomendámoslle que consulte periodicamente as Condicións de uso do Portal.

Uso do sitio web, dos seus servizos e contidos

A administración Castelo ofrece servizos gratuítos para o uso da web. En xeral, a prestación de servizos non require a subscrición ou rexistro previo dos usuarios.

Non obstante, Castelo Administración pode condicionar o uso dalgúns servizos á previa realización do correspondente rexistro de usuario e / ou cliente ou á cumprimentación de formularios. En calquera caso, o rexistro realizarase da forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulan, quedando o usuario obrigado a proporcionar información precisa e manter actualizada a información facilitada en todo momento. O usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas feitas e dos danos causados ​​a Castelo Administración ou a terceiros debido á información facilitada.

O usuario comprométese a utilizar a web, os seus servizos e contidos sen violar o disposto neste Aviso Legal e as Condicións que o complementan, modifican ou substitúen, a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Do mesmo xeito, queda prohibido o uso da web con fins ilegais ou lesivos contra Castelo Administración ou terceiros ou que poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento da web.

En canto ao contido (información, textos, gráficos, vídeos e outros ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 • A súa reprodución, copia, distribución, difusión, comunicación pública, transformación ou modificación, a menos que conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou se estea legalmente permitido.
 • Calquera violación dos dereitos de Castelo Administración ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter o contido da web por calquera medio que non sexa o posto a disposición dos usuarios, así como os que normalmente se utilizan na rede, sempre que non causen ningún dano na web e / ou nos servizos ou contidos. .

O usuario que pretenda establecer unha hiperligazón entre o seu propio sitio web e o sitio web www.castelo.gal deberá cumprir as seguintes condicións:

 • Pode non causar confusión a outros usuarios potenciais sobre a orixe e propiedade de cada unha das páxinas web, polo que a hiperligazón só permitirá o acceso á páxina de inicio ou á páxina de inicio da web e non se creará un  marco  na páxina web www. .castelo.gal
 • A páxina web na que se establece o hiperenlace non conterá información ou contido falso, inexacto ou ilegal, contrarios á lei, á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública establecida constitucionalmente e non conterá contido contrario aos dereitos de terceiros. .
 • O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Castelo Administración e o propietario da páxina web na que se establece, nin a aceptación ou aprobación por parte de Castelo Administración dos seus contidos ou servizos, polo que non será declarado Tampouco se implicará que Castelo Administración autorizase o hiperenlace nin supervisase ou asumise os servizos dispoñibles na páxina web onde se establece o hiperenlace.

Responsabilidade do usuario polos danos

O uso da web realizarase baixo a exclusiva e exclusiva responsabilidade do usuario, quedando expresamente exonerada a Castelo Administracion dos danos e / ou perdas causados ​​ao usuario ou a terceiros polo devandito uso contrario ao disposto neste Aviso Legal. e as condicións particulares aplicables en cada caso. A devandita responsabilidade estenderase ao uso, por parte do usuario ou de calquera terceiro, de calquera contrasinal ou similar asignado para acceder á web, no seu caso, ou a calquera dos seus servizos.

Non obstante o anterior, Castelo Administración resérvase o dereito de denegar o acceso á web en calquera momento e sen previo aviso a aqueles usuarios que non cumpran estas condicións xerais ou as condicións particulares que lles sexan aplicables en cada caso.

Duración e modificación unilateral

A duración da prestación do servizo web é indefinida. Non obstante o anterior, a Administración de Castelo a través dos seus  amos web  pode modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño dos mesmos, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e / ou ou uso dela.

Exclusión de garantías

Castelo Administración non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera índole que poidan ser causados ​​por:

A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web e / ou dos seus servizos ou contidos.

 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou prexudiciais no contido e / ou servizos subministrados a través da web que poidan causar alteracións no sistema informático (software e hardware) ou nos documentos e ficheiros electrónicos almacenados polo usuario.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos e a vulneración dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, marcas comerciais, honra, privacidade persoal e familiar, protección de datos, imaxe, propiedade ou calquera dereito de terceiros como resultado.
 • O uso ilícito, neglixente e fraudulento, en contra destas Condicións Xerais, boa fe, usos xeralmente aceptados ou orde pública da web, dos seus servizos e / ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade, actualización e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios na web e / ou o contido.
 • Incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través da web.
 • As opinións expresadas polos usuarios en foros, chat e mensaxes de opinión que se poden habilitar nas distintas áreas da web.
 • O coñecemento que terceiros non autorizados poden ter da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os usuarios fan deste sitio web e dos servizos e / ou contidos.

Propiedade Intelectual 

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparecen na web son propiedade de Castelo Administración ou de terceiros autorizados, sen que se entenda que o uso ou acceso á web e / ou aos servizos atribúen ao usuario ningún dereito sobre as mencionadas marcas comerciais, nomes comerciais e / ou signos distintivos.

Así mesmo, os Contidos son propiedade intelectual de Castelo Administración, sen entenderse asignados ao Usuario, en virtude do establecido neste Aviso Legal, algún dos dereitos de explotación que existan ou poidan existir sobre os devanditos Contidos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web e dos seus servizos.

Os dereitos de propiedade intelectual da web www.castelo.gal, así como de calquera dos elementos que poidan considerarse unha obra segundo a normativa de propiedade intelectual pertencen única e exclusivamente a Castelo Administración, sendo o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual.

Como único propietario dos dereitos de propiedade intelectual, Castelo Administration ten o exercicio exclusivo dos dereitos derivados da titularidade do sitio web www.castelo.gal e, en consecuencia, concede calquera autorización para o exercicio de calquera actividade derivada dos dereitos de explotación e en en particular, o dereito de reprodución, o de comunicación pública, o de distribución, o de poñelo a disposición do público ou o de transformación, en calquera formato que se utilice.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes ao contido subministrado por terceiros é responsabilidade exclusiva deles.

Lexislación e xurisdición aplicables

Estas Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Castelo Administración e o usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio de Castelo Administración para calquera dúbida que poida xurdir ou accións a exercer derivadas da prestación da web servizo, os seus servizos e contidos, así como a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido neste documento. No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, Castelo Administración e o Usuario, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Coruña, España.